Η πλατφόρμα Fragmex

H παρούσα Κοινωνική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης», στην πράξη «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας 2013- 2015» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες» .

Η κοινωνική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία έχει βασισθεί στην τεχνολογία Web 2.0, παρέχει στην κοινωνία των χρηστών της, την δυνατότητα εγγραφής, bookmarking, tagging, καθώς και η διαμόρφωση «προσωπικών» σελίδων. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα ποικίλων υπηρεσιών, όπως παρουσιάσεις case-studies και σχετικών εκθέσεων, ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, δικτύωση, υποστήριξη δημόσιων συζητήσεων, τηλεδιασκέψεις. Απώτερος στόχος, είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, ώστε η εν λόγω κοινωνική ηλεκτρονική πλατφόρμα να εδραιωθεί ως εργαλείο ενδυνάμωσης των πολιτών εν μέσω κρίσης.

Μέσω της εγγραφής της οργάνωσης σας, στην Ηλεκτρονική Κοινωνική Πλατφόρμα, σας δίνετε η δυνατότητα δημιουργίας «προσωπικής» σελίδας, στην οποία θα μπορείτε να αναρτάτε την περιγραφή της οργάνωσης σας, την προσφορά σας, τις μελλοντικές σας δράσεις, αλλά και τις ανάγκες σας. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες σας αλλά και θα αναδειχτούν και οι υπηρεσίες σας. Επίσης, θα προαχθεί η οικοδόμηση της επικοινωνίας σας (ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, δικτύωση, δημόσιες συζητήσεις, τηλεδιασκέψεις κ.λπ.), με ομοειδείς- και όχι μόνο- οργανώσεις εντός εσωτερικού αλλά και εξωτερικού.

Ως δεύτερο βήμα, και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες σας, θα υποστηριχθούν εκπαιδευτικές υπηρεσίες (training courses, σεμινάρια, διαδικτυακές διαλέξεις), προκειμένου να αντιμετωπίσετε προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εντός της κρίσης. Επίσης, θα αναρτούνται προγράμματα, μέσω των οποίων θα μπορούσατε να χρηματοδοτήσετε κάποιες από τις δραστηριότητές σας.

Η συμμετοχή σας, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την βελτίωση και την διαμόρφωση της, και κατ’ επέκταση, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην προαγωγή του έργου της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή μας αλλά και ευρύτερα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.fragmex.eu

Χάρτης φορέων