Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Στη συγκεκριμένη σελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την παρουσίαση των κ. Χριστοδουλοπούλου και κ. Ζαφειροπούλου με τίτλο "Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις" η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο "Δυνατότητες και μέσα δικτύωσης - χρηματοδότησης στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών" που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015.

Χρηματοδότηση διμερών συνεργασιών για ΜΚΟ όλων των τομέων

Ο σκοπός της συγκεκριμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του μέτρου (β), το οποίο αφορά στη δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορέων υλοποίησης έργων του Προγράμματος αφενός και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες αφετέρου.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι φορείς υλοποίησης έργων του Προγράμματος, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για επιχορήγηση υπό τα εξής προσδοκώμενα αποτελέσματα:

Ευκαιρίες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά κονδύλια για τις ΜΚΟ και λοιπές οργανώσεις από το χώρου του πολιτισμού

Από τον Ιανουάριο του 2014 έχει ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα κοινοτικής στήριξης για τον πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020». Στο νέο αυτό πρόγραμμα ενσωματώνεται το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» και το υποπρόγραμμα «MEDIA».