Εφαρμογές e-health για την πρόνοια ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Η γήρανση του πληθυσμού είναι πλέον μια από τις κύριες αιτίες για την αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης λόγω της αύξησης των περιπτώσεων χρόνιων ασθενειών και της ανάγκης για συχνή παρακολούθηση ή νοσηλεία των ασθενών. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι εφικτή η παρακολούθηση των ασθενών μέσω ενός απομακρυσμένου συστήματος που περιλαμβάνει πολύπλευρες δυνατότητες για την ανίχνευση κρίσιμων καταστάσεων, παροχή προσωρινής συμβουλευτικής και αποστολή επειγουσών ειδοποιήσεων στο ιατρικό προσωπικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τέτοιες δυνατότητες παρέχει το σύστημα που αναπτύχθηκε στο έργο Elder Tablet (ELTAB).

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε το περισσότερες πληροφορίες για το έργο Elder Tablet και τις εφαρμογές του.

Συνημμένα: